694 Sayılı Kararname ile Mit ve Görevlerine Dair Yapılan Değişiklikler

0
1289

694 sayılı kararname ile Mit ve görev alanlarına dair yapılan düzenlemeler.

Karar Sayısı: KHK/694

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 59- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ait taşıtların muayeneleri Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılabileceği gibi anılan Müsteşarlık tarafından talep edilmesi durumunda Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da yapılabilir.”

MADDE 60- 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiş ve avm maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “merkez ve taşra” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 61- 2937 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer aian “Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Güvenlik Kuruluna” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (h) bendine “konularda” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanınca veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 62- 2937 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirtilen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirlemek üzere, Cumhurbaşkanının başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuştur. Kurulun sekretarya hizmetleri MİT Müsteşarlığı tarafından yürütülür.”

“Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunun üyeleri, ayrıntılı görev vc yetkileri ile çalışma usul vc esasları yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 63- 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan Başbakanlık teftiş elemanları” ibaresi “ve Devlet Denetleme Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 64- 2937 sayılı Kanunun 7 ııci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde ve “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65- 2937 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan” şeklinde değiştirilmiş vc aynı fıkrada yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi ile üçüncü Bölüm başlığında yer alan “Sıkıyönetim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 66- 2937 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 67- 2937 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askeri ve diğer personel

MADDE 11- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevlendirilecek subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe, unvan ve miktarları her yıl ihtiyaca göre ilgili kurumlar ve MİT Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. Bu kapsamda görevlendirilecek subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, erbaş ve erler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığınca teklif edilir; bunların görevlendirilmesine ise MİT Müsteşarlığınca karar verilir. Bunların teşkilat içinde görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ihtiyaca göre MİT tarafından yapılır.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevlendirileceklere ilişkin olarak 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen izin, onay ve benzeri şartlar aranmaz.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevlendirilen personelin her türlü istihkakları ilgili mevzuat hükümlerine göre bağlı bulundukları kurum bütçesinden ödenir. Ancak, emsali MİT personeline (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli çalışanlar dahil) net ödenen tüm istihkaklar toplamının, bunların tabi oldukları kanunlar gereğince aldıkları bütün ödemelerin net tutarından fazla olması halinde aradaki fark bu personele MİT bütçesinden tazminat olarak ve net ödenir, Bunların MIT’teki emsal kadro ve görev unvanlarını belirlemeye MİT Müsteşarı yetkilidir.”

MADDE 68- 2937 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“MİT personelinin kimliğinin gizlenmesi esastır. Bu personele ilişkin özlük ve sosyal güvenlik haklarının tespitinde MİT Müsteşarlığı kayıtları esas alınır. Buna ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ile MİT Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 69- 2937 sayılı Kanunun 13 iincü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 70- 2937 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“MADDE 19- MİT fiili kadrosuna dahil personelden teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar gözöniine alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, MIT Müsteşarının teklifi ve Cumhurbaşkanının uygun görmesi üzerine, genci hükümlere göre başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Devlet Personel Başkanlığının yedi gün içinde atama teklifini yapmasını müteakip, ilgili kurum veya kuruluş tarafından on gün içinde atama işlemleri tamamlanarak ilgili personelin MİT ile ilişiği kesilir.”

MADDE 7]- 2937 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci vc beşinci fıkralarında yer alan “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 72- 2937 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 73- 2937 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 74- 2937 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya Başbakan” şeklinde, “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı on gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz edilebilir. İtirazlar öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir. İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılır. Hakim kararı gerektiren işlemlere dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu suçların en ağırına bakmakla görevli Yargıtay ceza dairesini numara itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir, Suçun son numaralı ecza dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme yetkisi Birinci Ceza Dairesi Başkamna aittir. Hakim kararı gerektiren işlemlerde Başkanın verdiği kararlara karşı yapılan itirazı numara itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire başkam tun kararı Birinci Ceza Dairesi Başkanı tarafından incelenir, iddianame hazırlanması halinde kovuşturma Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır.”

“Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlü bulunanlar; ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması kaydıyla, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine Adalet Bakanının telditi ve Cumhurbaşkanının onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir.”

MADDE 75- 2937 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına “ailelerinin kimliklerini” ibaresinden sonra gelmek üzere makam, görev ve faaliyetlerini” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 76- 2937 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- Devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hâllerde MİT mensuplarının ve MÎT’te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır.”

MADDE 77- 2937 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde MİT Müsteşarlığınca hazırlanarak Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 78- 2937 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

  1. 32 nci madde, 657 sayılı Kanunun 80 inci maddesi, 3238 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 6136 sayılı Kanunun ek 6 nci maddesi uyarınca Başbakan onayı ile yürürlüğe konulan yönetmeliklerin,
  2. Başbakan tarafından 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca belirlenen ek gösterge rakamları, 152 nci maddesi uyarınca belirlenen zam ve tazminatlar ve ek 29 uncu maddesi uyarınca belirlenen kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların,

yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur,

Diğer mevzuatta Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile ilgili olarak Başbakana yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.”

 

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here