Ohal Komisyonu Başvuru Sonuçları

0
1005

Ohal Komisyonun çalışmasına dair detaylar aşağıda verilmiştir. Komisyon değerlendirme sonuçları ise başbakanlık sitesinden yayımlanacaktır. Link aşağıda yer almaktadır.

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

ÇALIŞMALARI HAKKINDA DUYURU

23.01.2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince oluşturulan Komisyon, 22.05.2017 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır.

Başvurular, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle, 17 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yapılmaya başlanmış olup, tamamlanan başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla onaylanarak Komisyona gönderilmektedir.

692 sayılı KHK ve öncesinde yayınlanan KHK‘ler ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler açısından başvuru süresi olan altmış günlük sürenin son başvuru tarihi olan, 14 Eylül 2017 tarihi itibariyle, Komisyon tarafından oluşturulan bilgi işlem sistemi üzerinden 101.243 kişi başvurularını yaparak Komisyona gönderilmek üzere valilik veya ilgili kurumlarına onaylatmışlardır.

693 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler açısından başvuru süresi 23 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecektir.

Komisyon başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, haklarında KHK’ler ile işlem tesis edilmiş olan kişilerin daha önceden kamu kurumlarına yapmış oldukları başvuruları da kendi bünyesinde toplayarak inceleyecektir.

Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapacaktır. Komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verilecektir.

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir. Bu kişilerin kadro unvanlarına göre atamaları ilgili hükümler uyarınca yapılacaktır.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacaktır.

Başvurunun reddi halinde Komisyon kararlarına karşı idari yargı yolu açılmış olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here