OHAL Komisyonu’na Başvuru Nasıl Yapılır?

0
699

OHAL Komisyonu’nun nasıl çalışacağı belli oldu; OHAL Komisyonu’nun Çalışma, Usul ve Esasları Resmi Gazete’nin mükerer sayısında yayımlandı. Başvuru için kullanılacak form da belli oldu.

Komisyona yapılacak başvurular sırasında kullanılacak başvuru formu da örneği de Resmi Gazete’de yayımlandı. OHAL İnceleme Komisyonu 17 Temmuz’dan itibaren başvuruları kabul etmeye başlayacak.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilecek.
Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara ait olacak.

BAŞVURU SÜRESİ

Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten itibaren, Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten sonra yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, altmış gün.

Başvuru tarihi, valiliklere veya kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecek.

BAŞVURU USULÜ

Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu. basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulup alınan çıktı, imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılabilecek.

  • Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak.
  • Valilikler ve ilgili kurumlar, başvuru evrakını gecikmeksizin Komisyona gönderecek.

BAŞVURUDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

  • Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.
  • Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunlu olacak.

ÖN İNCELEME

Başvurular, şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulacak. Komisyonun görev alanına girmeyen, süresi içinde yapılmayan, kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan tesis edilmeyen işlemler hakkında olmayan başvurular öcelemede reddelicek.

BİLGİ TALEP EDİLECEK

Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişik kesme ile öğrencilikle ilişik kesme ve emekli personelin rütbesini alma işlemleriyle ilgili bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatlerini ilgilinin en son görev yaptığı Bakanlıktan veya kurumdan talep edebilecek.

GÖRÜŞME USULÜ VE OYLAMA

Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dört olacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmayacak.

KARARLARIN BİLDİRİLMESİ VE DOSYALARIN DEVRİ

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Devlet Personel Başkanlığına ve ilgili kurumlara bildirilecek.

KANUN YOLUNA BAŞVURU

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecek.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here